Naredba o obaveznoj jesenjoj deratizaciji

KOTOR VAROŠ, 29. OKTOBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan donio je Naredbu o obaveznoj jesenjoj deratizaciji na području opštine u periodu od 1. do 8. novembra, a u cilju sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti.

Subjekti, čije troškove usluga deratizacije snosi budžet opštine Kotor Varoš su, matični uredi: Kruševo Brdo, Šiprage, Grabovica, Obodnik, Maslovare, Liplje, Vrbanjci, Zabrđe, Vagani, objekti Administrativne službe, stadion sportskih igara Kotor Varoš, korito rijeke Vrbanje na izlazima gradske kanalizacije.

Sistematska deratizacija u privatnim i državnim preduzećima, kanalizacionim mrežama, individualnim domaćinstvima i stambenim fondovima, privatnim uslužnim, trgovinskim i ugostiteljskim radnjama i na deponijama smeća, izvodiće se prema usvojenom cjenovniku od strane korisnika usluga ili ranije potpisanim ugovorima između istih i izvođača radova.

Da bi akcija deratizacije bila što uspješnija mole se građani da omoguće stručnim ekipama izvođenje deratizacije, da onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama da diraju zatrovanu masu i da se pridržavaju uputstava koja će im na terenu dati stručne ekipe.

Neposredni nadzor nad izvođenjem deratizacije vršiće sanitarna inspekcija opštine Kotor Varoš.

Izvođač radova je preduzeće „Dezinskecija“ iz Bijeljine.